Vedtægter

Vedtægter for foreningen LiSe - Litterære Selskaber i Danmark

§1 – Formål
Det er foreningens formål:

 • at fremme interessen for og kendskabet til, samt oplevelsen og diskussionen af litteraturen i alle dens former
 • at inddrage forfattere, litteraturforskere, bibliotekarer og lærere i denne bestræbelse
 • at gennemføre arrangementer over hele landet som tjener foreningens formål
 • at fremme kontakten mellem de litterære selskaber og støtte oprettelsen af nye

§2 – Medlemskab
Som medlem kan optages litteraturselskaber, faglige organisationer og foreninger, som har fokus på litteraturforskning- og formidling.

§3 – Kontingent
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet fastsættes efter antal medlemmer på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves i februar/marts, og skal være betalt senest d. 31. maj samme år.

§4 – Sponsorater og tilskud
Selskabet kan søge og modtage sponsorater og tilskud i forbindelse med arrangementer og driften.

§5 – Hjemsted
Selskabets hjemsted er den generalforsamlingsvalgte formands adresse mv.

§6 – Generalforsamling
Generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned i henhold vedtægterne. Varslingsfristen er 30 dage.

Mødet skal lægges så flest muligt har mulighed for at deltage – evt. flyttes rundt i landet. Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent og referent (sekretær vil være den naturlige referent)
 2. Formanden aflægger beretning for selskabsaktiviteter i det forgangene år til godkendelse
 3. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse
 4. Indkommende forslag
 5. Præsentation af aktiviteter i det kommende år
 6. Fastsættelse af budget og kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (5-10 personer)
 8. Valg af to suppleanter
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 10. Eventuelt

§7 – Forslag til behandling på generalforsamlingen
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage inden mødet.

§8 – Ekstraordinær generalforsamling
Kan indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel. 10 medlemsselskaber kan bede om ekstraordinær generalforsamling ved motiveret krav herom. Skal afholdes 30 dage efter påkrav.

§9 – Beslutningsform ved generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Beslutninger træffes med simpelt flertal, hvis ikke andet kræves i vedtægterne. Hvert medlem har én stemme.

§10 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer, som dækker hele Danmark, og vælges for to år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen holder møde efter behov mindst to gange pr. år. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, sekretær og kasserer. Disse udgør den daglige ledelse. Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når alle deltager fysisk eller via andet medie. Bestyrelsen selv er beslutningsdygtig ved stemmeflertal. I bestyrelsesmøder kan suppleanter også deltage uden stemmeret. I valgperioden er bestyrelsen selv supplerende.

§11 – Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres og udsendes sammen med indkaldelse til årlig generalforsamling

§12 – Tegningsret
Formanden tegner selskabet udadtil sammen med kassereren. Kassereren har dispositionsret over for den bank, der fører selskabets konti. Kassereren har fuldmagt til at foretage de besluttede dispositioner – herunder betaling af regninger etc. Ingen bestyrelsesmedlemmer har nogen form for personlig hæftelse for eventuelle krav, der måtte blive rejst mod selskabet.

§13 – Udmeldelse
Udmeldelse kan ske med skriftlig meddelelse til kassereren. Udmeldelse sker automatisk, hvis der ikke er betalt kontingent senest d. 31. maj.

§14 – Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer forelægges på ordinær generalforsamling, og kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Opnås der ikke enighed herved, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 14 dage efter, hvor forslaget kan vedtages med flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§15 – Ophør
Ophør af selskabet kan ske med 50% af medlemmer, der stemmer for. Opnås der ikke flertal, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal afgør spørgsmålet om ophør. Evt. formue i selskabet skal tilgå organisationer, foreninger, som har til formål at fremme litteratur i Danmark.

§16 – Vedtægter
Vedtægter på den stiftende generalforsamling d. 14.september 2013 Ændring af vedtægterne er sket på generalforsamlingen 21. marts 2020.